{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Fold & Plait

摺,即有重疊之意。 
摺摺,傳統工業與平面設計的共同創作品牌。 
摺,由平面到立體。 
摺摺,傳統的剛硬工具轉為潮流的創意家飾。 
摺,傳產結合設計。 
摺摺,創意設計摺出傳統產業無限的可能性。